Hội đồng quản trị Công ty

1 Ông Tống Trường Hải

 

Phụ trách Hội đồng quản trị – TGĐ

 

2 Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương

 

Ủy viên Hội đồng quản trị

 

3 Ông Đặng Hồng Quang

 

Ủy viên Hội đồng quản trị

 

4 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị – Kế toán trưởng
 

 

 

Ban Tổng giám đốc

1

 

Ông Tống Trường Hải

 

 

Tổng giám đốc

 

2 Ông Lê Sỹ Cường

 

Phó Tổng giám đốc 

 

         3

 

Ông Trần Văn Long

Phó Tổng giám đốc

 

 

Các phòng ban Công ty

STT

Phòng/ban

 

Điện thoại liên hệ: 024.36686610/máy lẻ

 

1

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

024.36686610

 

2 Phòng Tài chính Kế toán

 

103

 

3 Phòng Kinh doanh

 

106

 

4 Phòng Kế hoạch – Đầu tư

 

107

 

5 Ban Quản lý dự án số 1

 

 

 

6

 

Ban Quản lý dự án số 2