Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 13/6/2017, tại phòng họp tầng 2, tòa nhà số 21 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội – HUD.VN đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tới dự Đại hội có: 
1, Các cổ đông của Công ty HUD.VN;
2, Phía Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; Ông Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty HUD.VN và Đại diện các ban Tổng công ty; 
3, Công ty HUD.VN có: ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Tống Trường Hải – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng/Phó các phòng ban Công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung chính như: 
1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2016; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; 
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; 
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; 
4. Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 
Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình: 
1. Tờ trình Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty HUD.VN; 
2. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty chuyên trách và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động trong Công ty năm 2017; 
3. Tờ trình Báo cáo việc chi trả thù lao Người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2016 và dự kiến Quỹ thù lao người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2017; 
4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2016 Thực hiện năm 2016 % so với KH năm ĐHCĐ
1 Giá trị sản xuất kinh doanh tỷ đồng 182 184,7 101,48%
2 Giá trị đầu tư tỷ đồng 165 172 104,24%
3 Doanh thu tỷ đồng 180 209,176 116,20%
4 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 9,1 11,024 121,14%
5 Nộp Ngân sách nhà nước tỷ đồng 2,5 3,868 154,70%
6 Thu nhập bình quân/tháng Tr đồng 8,0 11,5 143,75%

Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD.VN đề ra mục tiêu thực hiện:

TT Các chỉ tiêu SXKD Đơn vị Kế hoạch năm 2017
1 Giá trị đầu tư tỷ đồng 175
2 Doanh thu tỷ đồng 185
3 Giá trị sản xuất kinh doanh tỷ đồng 188
4 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 9,4
5 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 7,5
6 Nộp ngân sách tỷ đồng 2,7
7 Cổ tức dự kiến % 4

Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Nguyễn Quý Hưng. Bầu bổ sung ông Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty Cổ phần HUD.VN làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội – HUD.VN đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh ghi lại tại Đại hội

Ông Nguyễn Quý Hưng – Ủy viên HĐQT trình bày Chương trình và nội dung Quy chế tổ chức của Đại hội

Ông Tống Trường Hải – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại Đại hội

Bà Lê Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng

Các cổ đông tiến hành bẩu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị tại Đại hội

Ông Nguyễn Đức Hùng tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Nguyên là Ủy viên HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Đức Hùng tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng quản trị Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *